Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 19 marca 2013, w którym Zarząd spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informował o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(„GPW”) Uchwały nr 295/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki 2C Partners S.A. Zarząd Emitenta informuje, że Spółka w dniu 21 marca 2013 złożyła do Zarządu GPW wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Proponowanym dniem pierwszego notowania obligacji serii B jest 03 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Osoby reprezentujące podmiot:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu