Wykup obligacji serii O

Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, w nawiązaniu do raportu EBI 2/2020, że na mocy zawartego porozumienia w sprawie wykupu w celu umorzenia obligacji serii O, dokonał wykupu obligacji serii O w zamian za zapłatę ceny wykupu ustalonej przez strony jako 50% wartości nominalnej obligacji pozostałych do wykupu, tj. 543 500 (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset) złotych. Tym samym wypełnione zostały wszystkie zobowiązania Spółki wynikające z obligacji O. Emitent informuje, że wykup obligacji serii O został dokonany przez dłużnika rzeczowego nie wchodzącego w skład grupy 2C Partners S.A., tym samym majątek 2C Partners S.A. pozostał bez zmian.

Łącznie Spółka wyemitowała 1500 sztuk obligacji serii O o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 10 maja 2019 r.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu