Wezwanie administratora hipoteki do wykupu obligacji i pokrycia kosztów

Zarząd 2C Partners S.A. _dalej „Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wezwaniach Administratora Hipotek działającego w imieniu własnym na rachunek obligatariuszy do wykupu wraz z odsetkami:

– 1689 sztuk obligacji serii Y,
– 840 sztuk obligacji serii X,
– 893 sztuk obligacji serii U,
– 1342 sztuk obligacji serii W.

Administrator hipotek wzywa do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem praw wynikających z hipotek w razie niewykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w wezwaniach w terminie 14 dni od ich otrzymania. W takim przypadku Administrator Hipotek wzywa do uiszczenia tytułem zaliczki na poczet opłaty sądowej od pozwu, kwoty stanowiącej 5% wartości zaległych należności wobec posiadaczy Obligacji.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu