Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy z obligacji serii I

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22 kwietnia 2015 roku złożył, w formie aktu notarialnego, oświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1000 złotych każda oraz łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 595 000 zł. Zabezpieczenie zostało ustanowione na części należącej do Spółki nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 26, zgodnie z pkt 10.2 Warunków emisji obligacji serii I.

Administratorem hipoteki została ustanowiona Kancelaria „Posłajko i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa?, z siedzibą w Warszawie (02-572) przy ul. Kazimierzowskiej 43 lok. 49, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225613, z którą Emitent zawarł w dniu 21.04.2015 r. umowę o Administrowanie Hipoteką.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
  • Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu