Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje o powzięciu informacji, o:
1_ złożeniu przez wierzycieli Emitenta do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Spółki;
2_ o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Zarząd Emitenta ze względu na brak wcześniejszej wiedzy o złożonym wniosku o oraz ze względu na brak zapoznania się z odpowiednimi aktami sprawy nie jest w stanie merytorycznie ocenić zasadności stanowiska wnioskodawców. Po uzyskaniu pełnych informacji, Zarząd Emitenta podejmie dalsze czynności co do wskazanego wyżej postępowania zawiadamiając o tym odpowiednim raportem.