Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii S i wcześniejszy wykup obligacji serii K

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym podjął uchwałę w sprawie przydziału 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) sztuk obligacji serii S, o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 7 kwietnia 2019 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 7,50 % w skali roku.

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje również, że na mocy zawartych umów potrącenia Spółka dokonała przedterminowego wykupu 100 sztuk obligacji serii K, na łączną kwotę 100 000 zł. Pierwotnie Spółka wyemitowała 2 779 sztuk obligacji serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 29 października 2017 r. Na dzień dzisiejszy pozostało 2 359 sztuk obligacji serii K.

Podstawa prawna:

par. 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu