Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii M i zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przydziału 3000 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji serii M, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 grudnia 2017r. Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5 % w skali roku.
Zgodnie z pkt. 11.4 Warunków emisji obligacji serii M Emitent złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy. Zabezpieczenie zostało ustanowione na ułamkowych częściach należącej do Spółki nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Stalowej 41.
Administratorem hipoteki została ustanowiona Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Posłajko, z siedzibą w Warszawie (02-569) przy ul. Różanej 63A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadająca numer indentyfikacyjny REGON 191770965.

Podstawa prawna:
par. 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Łukasz Tylec – Prezes Zarządu