Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii I

Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że dn. 21 kwietnia 2015r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 2 595 (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) sztuk obligacji Serii I Spółki o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każda.
Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji wynosi 2 595 000,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 21 października 2017 r. Obligacje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym. Obligacje zostaną zabezpieczone wpisem hipotecznym do wysokości 120% wartości emisji. Oprocentowanie Obligacji wynosi 9,25% w skali roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
  • Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu