Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii AC

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 14.01.2019 podjął uchwałę w sprawie przydziału 4 308 (słownie: cztery tysiące trzysta osiem) sztuk Obligacji Serii AC, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 4 308 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiem tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 14 stycznia 2020 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 9,0 % w skali roku.

Podstawa prawna:
par. 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu