Uchwała KDPW w sprawie rejestracji Obligacji Serii C 2C Partners S.A.

Zarząd 2C Partners S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 września br. otrzymał uchwałę nr 678/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji 35.000 obligacji na okaziciela serii C (dalej „Obligacje”) o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie wykupu przypadającym na dzień 30 kwietnia 2015 roku pod warunkiem wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Powyższa uchwała umożliwia złożenie przez Spółkę wniosku o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku Catalyst do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co Emitent zamierza zrobić niezwłocznie.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
  • Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu