Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii B spółki 2C Partners S.A.

Zarząd spółki 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 marca 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 295/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B Spółki o następującej treści:

§ 1
Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki 2C Partners S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Osoby reprezentujące podmiot:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu