Uchwała 2C Partners S.A. o emisji obligacji serii D

Zarząd 2C Partners S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 września br. podjął uchwałę w sprawie emisji do 21.000 obligacji na okaziciela serii D (dalej „Obligacje”) o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie wykupu przypadającym na dzień 31 marca 2016 roku. Pozostałe parametry Obligacji są zbliżone do parametrów poprzednich serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób. O wynikach subskrypcji Obligacji Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Osoby reprezentujące podmiot:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu