Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii E i I

Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek z serii E za ósmy okres odsetkowy, w łącznej wysokości netto 105 991,20 zł oraz terminowej wypłaty odsetek z serii I za drugi okres odsetkowy, w łącznej wysokości netto 60 515,40 zł.
Łącznie Spółka wyemitowała 42 060 obligacji serii E o wartości nominalnej 100,00 zł każda z terminem wykupu przypadającym na dzień 30.04.2016 r. oraz 2 595 sztuk obligacji serii I o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 21 października 2017 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust.2 pkt. 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu