Terminowa wypłata odsetek z obligacji 2C Partners S.A.

Zarząd 2 C Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29.03.2013 roku Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za czwarty okres odsetkowy, w łącznej wysokości netto 45.922,00 zł, od 20 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Termin wykupu obligacji serii B Spółki przypada na dzień 30.09.2014 r.

Podstawa Prawna: „§ 4 Załącznika Nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Osoby reprezentujące podmiot:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu