Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki 2C Partners S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2019 r. wpłynęła do Spółki informacja o rezygnacji Pani Barbary Tylec, Pana Tomasza Karlaka oraz Pana Piotra Mazurkiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Podstawa prawna:
par. 3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu