Rejestracja podniesienia kapitału spółek zależnych

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, o powzięciu wiadomości o dokonaniu rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisów związanych z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółek celowych.

Podwyższenie kapitału spółki zależnej Stalowa 41 Kamienica Sp. z. o.o. zostało dokonane poprzez utworzenie 125 200 nowych udziałów o wartości 50 zł każdy. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.265.000 zł (pięć milionów czterysta pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 125.300 (sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Pokrycie udziałów nastąpiło wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości przy ul. Stalowej 41.

Podwyższenie kapitału spółki zależnej Strzelecka 26 Kamienica Sp. z. o.o. zostało dokonane poprzez utworzenie 108 000 nowych udziałów o wartości 50 zł każdy. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.405.000 zł (pięć milionów czterysta pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 108.100 (sto osiem tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 50zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Pokrycie udziałów nastąpiło wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 26.

2C Partners S.A. posiada 100% udziałów w spółkach celowych Stalowa 41 Kamienica Sp. z. o.o. i Strzelecka 26 Kamienica Sp. z. o.o.. Spółki celowe zrealizują przebudowę dwóch budynków, na które składają się łącznie 96 lokale mieszkalne i użytkowe oraz sprzedaż wyremontowanych lokali. Łączna powierzchnia użytkowa realizowanych inwestycji to około 5000 m2.