Raporty Spółek ESPI/EBI Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

W nawiązaniu do raportu ESPI 10/2019 Emitent uzupełnia raport ESPI 10/2019 o podpisy osób reprezentujących Spółkę i przekazuje pełną treść raportu ponownie.

2C Partners S.A. _”Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 1 lipca 2019 r.:
– KOBBE S.A. z siedzibą w Warszawie, który posiadał 9.172.222 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 100 % głosów na tym Zgromadzeniu i 79,35198 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

odstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu