Korekta raportu rocznego za rok 2018

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 33/2019 z dnia 31 maja 2019 roku dot. publikacji raportu za rok 2018 Emitenta, w załączeniu przedkłada skorygowany raport roczny jednostkowy za rok 2018.

Korektą zostały objęte następujące elementy raportu rocznego:
? dodano pismo Zarządu,
? dodano wybrane dane finansowe Emitenta za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w tym przeliczone na Euro oraz wybrane dane podmiotów zależnych,
? dodano oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 6.1. pkt. 5) i 6) oraz informację, o której mowa w ust 6.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pozostałe elementy raportu rocznego za rok 2018, a przede wszystkim dane finansowe, opublikowane przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI nr 33/2019 z dnia 31 maja 2019 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
Załączniki:

2CPartners_2018r_raport_roczny_uzupelnienie.pdf