Informacja o wykupie obligacji serii U, W, X, Y

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na dzień dzisiejszy Spółka zawarła porozumienia z obligatariuszami odnośnie wydłużenia terminu spłaty obligacji serii U, W, X, Y do 4.03.2018 roku na łączną liczbę 3378 sztuk obligacji, to jest na kwotę 3 378 000 zł, w tym :

– 603 sztuk obligacji serii U o wartości 2 009 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 2 932 sztuki obligacji serii U o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 320 sztuk obligacji.
– 830 sztuk obligacji serii W o wartości 430 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 1820 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 560 sztuk obligacji.
– 330 sztuk obligacji serii X o wartości 240 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 1080 sztuk obligacji serii X o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 510 sztuk obligacji.
– 1615 sztuk obligacji serii Y o wartości 1 703 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 3985 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 667 sztuki obligacji.

Spółka informuje, że należne odsetki za czwarty okres odsetkowy obligacji serii U, W, X i Y zostały wypłacone w dniu 29.11.2018 o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI 41/2018.

Emitent podjął już niezbędne działania, aby jak najszybciej pozyskać finansowanie w celu uregulowania pozostałych zobowiązań wobec posiadaczy obligacji serii U, W, X i Y. Spółka kontynuuje proces zawierania porozumień z obligatariuszami w zakresie wydłużenia terminu spłaty obligacji U, W, X i Y. Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym o wynikach tych działań.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu