Informacja o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AC

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka?) informuje, o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AC za drugi okres odsetkowy w kwocie 78 316,62 zł przypadającej na dzień 15.07.2019.

Łącznie Spółka wyemitowała 4 308 (słownie: cztery tysiące trzysta osiem) sztuk Obligacji Serii AC, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 4 308 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiem tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 14 stycznia 2020 roku.

Spółka dokłada starań i podejmuje działania w celu uregulowania swoich zobowiązań. O wynikach tych działań spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu