Informacja o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AB

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka?) informuje, o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AB za trzeci okres odsetkowy w kwocie 104 952,23 zł przypadającej na dzień 02.09.2019.

Spółka wyemitowała 5 713 sztuk obligacji serii AB o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 30 listopada 2019 r. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 5 713 000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy złotych).

Spółka dokłada starań i podejmuje działania w celu uregulowania swoich zobowiązań. O wynikach tych działań spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu