Informacja o braku wykupu obligacji serii AD

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka?, „Emitent”) informuje, o braku wykupu oraz o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AD przypadających na dzień 29 marca 2020 roku.

Spółka wyemitowała 700 (słownie: siedemset) sztuk Obligacji Serii AD, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 29 marca 2020 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 9,0 % w skali roku.

Podstawa Prawna:
Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu