Informacja o braku wykupu obligacji serii AC

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka?, „Emitent”) informuje, o braku wykupu oraz o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AC przypadających na dzień 14 stycznia 2020 roku.

Łącznie Spółka wyemitowała 4 308 (słownie: cztery tysiące trzysta osiem) sztuk Obligacji Serii AC, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 4 308 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiem tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 14 stycznia 2020 roku.

Spółka dokłada starań i podjęła działania w celu uregulowania swoich zobowiązań i jak najpełniejszego rozliczenia się z obligatariuszami, o czym Emitent informował już w raporcie ESPI 19 i 20/2019.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust.1 pkt 5 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu