Informacja o braku wykupu obligacji serii AB

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka?, „Emitent”) informuje, o braku wykupu oraz o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AB przypadających na dzień 02.12.2019 r. Spółka wyemitowała 5 713 sztuk obligacji serii AB o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 30 listopada 2019 r. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 5 713 000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy złotych).

Spółka dokłada starań i podjęła działania w celu uregulowania swoich zobowiązań i jak najpełniejszego rozliczenia się z obligatariuszami, o czym Emitent informował już w raporcie ESPI 19 i 20/2019.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust.1 pkt 5 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu