Informacja o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AB

Zarząd 2C Partners S.A. _”Spółka”_ informuje, o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AB w postaci zastawu rejestrowego na udziałach spółek celowych Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. i/ lub Stalowa 41 Kamienica Sp. z .o.o.. Spółka otrzymała wycenę od rzeczoznawcy majątkowego, który wycenił wartość udziałów spółki Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 9 233 829 zł oraz spółki Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 2 752 252 zł. Wycena uwzględnia wartość pozostałych jeszcze obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących aktywami spółek.
W związku z toczącą się przeciw Emitentowi egzekucją komorniczą na kwotę 103 142 zł udziały spółek zostały zajęte, co aktualnie uniemożliwia ustanowienie zastawu. W związku z czym na podstawie punktu 9.5 ppk c Warunków Emisji Obligacji serii AB obligatariuszom przysługuje prawo żądania przedterminowego wykupu obligacji.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu