Informacja na temat wykupu obligacji serii S

Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje braku przypadającego na dzień dzisiejszy wykupu serii S. Spółka wyemitowała 360 sztuk obligacji serii S o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 07 kwietnia 2019 r. Emitent jednocześnie informuje, w nawiązaniu do raportu EBI 17/2019, o dokonaniu terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii S w dniu 05.04.2019.

Emitent podjął już niezbędne działania zmierzające do wydłużenia terminu wykupu obligacji oraz mające na celu jak najszybsze pozyskanie finansowanie w celu uregulowania zobowiązań wobec posiadaczy obligacji serii S. Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym o wynikach tych działań.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu