Informacja na temat wykupu obligacji serii O

Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje o opóźnieniu przypadającego na dzień 17.06.2019 wykupu obligacji serii O. Łącznie Spółka wyemitowała 1500 sztuk obligacji serii O (pozostało do wykupu 1087 sztuki) o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 10 maja 2019 r. Emitent jednocześnie informuje, w nawiązaniu do raportu EBI 22/2019, o dokonaniu terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii O w dniu 07.05.2019.

Emitent podjął już rozmowy z obligatariuszem na temat ustrukturyzowania wykupu oraz niezbędne działania mające na celu jak najszybsze pozyskanie finansowanie w celu uregulowania zobowiązań wobec posiadacza obligacji serii O. Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym o wynikach tych działań.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu