Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta

Emitent zgodnie z zasadą wyartykułowaną w pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect przekazuje informację, iż naruszył obowiązek informacyjny określony w §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Zarząd informuje, że przekazał raport EBI 3/2020 z opóźnieniem. Naruszenie to miało charakter wyjątkowy, było incydentalne i niezamierzone. Jednocześnie Emitent informuje, że w raportach ESPI 19/2019 i 20/2019 oraz 1/2020 Spółka informowała, że zaspokojenie wierzycieli Spółki, w tym między innymi obligatariuszy obligacji serii AC nastąpi z przychodów ze sprzedaży projektów przy ul. Stalowej i Strzeleckiej.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było wyłącznie niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 10 lipca 2019 r. opublikowała stosowny raport. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu