Uchwała Zarządu GPW o dopuszczeniu do obrotu akcji spółki

Pragniemy poinformować, że w dniu 23.04.2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 488/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego  systemu obrotu na rynku NewConnect 11 500 000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Debiut akcji spółki na rynku NewConnect jest już bardzo blisko!