Częściowy wykup obligacji serii Z i AA

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym częściowego wykupu obligacji:

– 1390 sztuk obligacji serii Z o wartości 1 390 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 1 960 sztuki obligacji serii Z o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r. Do wykupu pozostaje 570 sztuk obligacji.
– 2180 sztuk obligacji serii AA o wartości 2 180 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 2 879 sztuk obligacji serii AA o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r. Do wykupu pozostaje 699 sztuk obligacji.
– 93 sztuk obligacji serii Y o wartości 93 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 3985 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 2189 sztuki obligacji. Z czego na dzień dzisiejszy spółka zawarła porozumienia z obligatariuszami wydłużające termin spłaty obligacji serii Y do 4 marca 2019 roku na łączna liczbę 1415 sztuk obligacji.

Spółka informuje, że należne odsetki za drugi okres odsetkowy obligacji serii Z, AA zostały wypłacone w dniu dzisiejszym o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI 1/2019.

Emitent podjął już niezbędne działania, aby jak najszybciej pozyskać finansowanie w celu uregulowania pozostałych zobowiązań wobec posiadaczy obligacji. Spółka poinformuje niezwłocznie raportem bieżącym o wynikach tych działań.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu