Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii O

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała przedterminowego wykupu 186 sztuk obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej 186 000 złotych.

Pierwotnie Spółka wyemitowała 1 500 sztuk obligacji serii O o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 10 maj 2019 r. Na dzień dzisiejszy pozostało 1 087 sztuki obligacji serii O.

Podstawa prawna:
par. 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Łukasz Tylec – Prezes Zarządu