Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii N

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje, w dniu dzisiejszym dokonano przedterminowego wykupu 1 700 sztuk Obligacji serii N o łącznej wartości nominalnej 170 000 zł oraz wypłacono odsetki od wykupionych obligacji.

Pierwotnie Spółka wyemitowała 13 000 sztuk obligacji serii N o wartości nominalnej 100 zł i terminie wykupu 31 marca 2018 r. Na dzień dzisiejszy pozostało do wykupu 2 232 sztuk Obligacji.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu