2C Partners w segmencie NewConnect Lead

2C Partners S.A. zostało wyróżnione przez zakwalifikowanie do grupy największych i najpłynniejszych spółek na rynku NewConnect.

– Zakwalifikowanie się spółki do segmentu  NewConnect Lead jest wyróżnieniem i nobilituje nas – komentuje Lukasz Tylec, Prezes Zarządu 2C Partners  S.A. – Ten tytuł podnosi też prestiż spółki. Nie można zapomnieć, że oznacza również to, że spółka przywiązuje wysoką wagę do sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych

Segment NC Lead

Celem utworzenia tego segmentu jest wyróżnienie największych i najpłynniejszych spółek, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy. Kwalifikacja spółek do segmentu opiera się na analizie jakościowej i ilościowej. Analiza jakościowa polega na weryfikacji czy emitent przestrzega zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz weryfikacji tego, czy emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?. W ramach analizy ilościowej wyznaczane są wskaźniki rynkowe spółek za okres ostatnich 6 miesięcy; tylko spółki które spełniają poniższe kryteria mogą trafić do segmentu:

  • średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza równowartość w złotych 5.000.000 euro, zaś w wolnym obrocie w dniu kwalifikacji znajduje się co najmniej 10% akcji tego emitenta,
  • średnia liczba transakcji akcjami emitenta przekraczała 5 transakcji na dzień obrotu lub średnia wartość obrotów przekraczała 5.000 złotych na dzień obrotu,
  • transakcje akcjami tego emitenta w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja) zawierane były co najmniej w połowie dni obrotu tymi akcjami,
  • średni kurs akcji emitenta był wyższy niż 50 groszy, a jego średnia zmienność
  • nie przekraczała 15%.
  • akcje emitenta notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych

Kwalifikacja Spółki do segmentu NC Lead skutkuje szczególnym oznaczaniem w serwisach informacyjnych GPW i odrębną prezentacją w wynikach notowań.