2C Partners S.A. – Zakończenie subskrypcji prywatnej obligacji zwykłych serii D

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej obligacji zwykłych na okaziciela serii D. Emitent przeprowadził subskrypcję prywatną na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu 2C Partners S.A. z dnia 4 września 2013 roku.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży obligacji serii D: 04.09-13.09.2013 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych obligacji serii D: 16 września 2013 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 21.000 obligacji

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie było podziału na transze, średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 7,08%

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 21.000 obligacji

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,00 zł (sto złotych)

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 27 osób

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 27 osób

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): obligacje serii D nie były obejmowane przez subemitentów

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 63.000,00 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 11.000,00 zł
d) promocja oferty: 0,00 zł
– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty finansowe bieżącego okresu

Podstawa prawna
§ 10 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Osoby reprezentujące podmiot:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu