2C Partners S.A. – terminowa wypłata odsetek z obligacji serii B

Zarząd 2 C Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30.09.2013 roku Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za szósty okres odsetkowy, w łącznej wysokości netto 48 954,00 zł od 20 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Termin wykupu obligacji serii B Spółki przypada na dzień 30.09.2014 r.

Podstawa Prawna:? § 4 Załącznika Nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
  • Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu