2C Partners rozpoczęło proces przekształcenia w spółkę akcyjną

Zarząd spółki przygotował plan przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami – wyceną bilansową majątku spółki i bilansem dla celów przekształcenia. Zarząd przyjął również projekt statut spółki.

Następnym krokiem w procesie przekształcania 2C Partners w spółkę akcyjną będzie wystąpienie do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta dla zbadania poprawności i rzetelności planu przekształcenia. Biegły rewident, sporządzi szczegółową opinię na piśmie i złoży ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej.

Kolejnym krokiem będzie powzięcie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników o przekształceniu spółki z o.o. na S.A. Będziemy informować na bieżąco o kolejnych wydarzeniach w procesie przekształcenia.